Styrelsemöte 11 oktober 2022

Välkommen till styrelsemötet! Plats Askersunds Golfklubb, Kärravägen 30, Åmmeberg.(Endast på plats) Tid 11 oktober 2022, kl 10:00 – 12:30;Drop-in fika från kl 09:30; Gemensam lunch efter mötet; Tomas Karlsson (tidigare Zinkgruvan) berättar om Rosthyttan mm ca 13:30-14:30 Kallelse och dagordning Bilagor Bilaga 1 (punkt 5) (a) Protokoll stämma(b) Protokoll styrelse 220323(c) Protokoll VU 220222(d) Protokoll […]

Revidering av vattenvårdsplan för Vättern

Inbjudan till workshop för revidering av Vattenvårdsplan för Vättern Vätternvårdsförbundet bjuder in till workshop för revidering av vattenvårdsplanen för Vättern. Gränna – Hotell Grenna, 14 oktober 2022, kl 9:30-12:30 eller Hjo – Hotell Bellevue, 17 oktober 2022, kl 9:30-12:30 Syfte och upplägg Syftet är att diskutera vision och mål för Vätterns miljökvalitet. Planen förväntas gynnas […]

Välkommen till Vätterndagen!

Denna höst bjuder Vätternvårdsförbundet – äntligen – in till Vätterndagen, och detta för tionde gången! Tid: 20 september 2022 kl. 9:00 – 17:00Plats: Sjöängen, Askersund Temat för i år är ”Fågel, fisk och mittemellan.” Anmäl dig här!Obs! Sista dagen för anmälan är den 13 september!Dagen är kostnadsfri men det finns ett begränsat antal platser. Program […]

På gång för harren 2022

Stödutsättning av harryngel För andra året av tre har rom tagits från harr i tre vattendrag samt en sjöleklokal. Mängden rom som kunnat kläckas fram till utsättningsklara yngel har varit god. I första hand sätts yngel tillbaka där rommen togs men en del används till förstärkning och återintroduktion i utvalda vattendrag. Denna åtgärd är ingen […]

Skrivelser

En av Vätternvårdsförbundets uppgift är att bevaka Vätterns intressen, och det gör vi bland annat genom att lämna synpunkter i tillståndsärenden. Här kan du läsa förbundets yttranden i olika ärenden. Obs! Här redovisas endast ”större” Vätternärenden, det vill säga denna sida är inget komplett arkiv. Kontakta kansliet för äldre skrivelser. 2022 Ansökan om tillstånd Simsholmen […]

Förbundets styrdokument

Vattenvårdsplan för Vättern Innehåller samlad bedömning av miljötillstånd och åtgärder för att säkerställa Vätterns övergripande värden. Vattenvårdsplanen är uppbyggd enligt de nationella miljökvalitetsmålen och fastställd vid ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet. Vattenvårdsplanen är ett frivilligt dokument skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över så kallade indikatorer för olika delmål. Revidering pågår under 2021-2022. Förvaltningsplan […]

PFAS i Vättern

Den senaste tiden har det pratats mycket om PFAS och Vättern. Men vad är PFAS, hur mycket finns det i Vättern, varifrån kommer det och vad händer nu? Vad är PFAS? PFAS är ett samlingsnamn för en grupp av runt 5000 högfluorerade och industriellt framställda kemikalier. PFAS har mycket användbara egenskaper: de är vatten-, fett- […]

Naturlighet i ekosystemet

Idag har vi kännedom om cirka 15 så kallade främmande arter i Vättern, dvs arter som inte naturligt förekommer i sjön och har – avsiktligt eller oavsiktligt –  spridits till sjön av människan. Alla främmande arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan då påverka den biologiska mångfalden och samhället. Invasiva […]

Klimatförändring

Temperaturavvikelse Ytvatten 1998-2020

Vättern karakteriseras som ett kallvattenekosystem med arter och förhållande som är typiska för kallt vatten. Vätterns typiske kallvattenarter som till exempel röding är anpassad till och beroende av kallare vattentemperaturer, särskilt under känsliga livsstadier. Högre vattentemperaturer kan leda till negativa konsekvenser för detta unika ekosystem, och kan tänkas påverka ekosystemtjänster som dricksvatten och friluftslivet. Sedan […]

Miljögifter

Flera ämnen t.ex. dioxiner och PFOS är tydligt förhöjda i Vätterns ekosystem. Det framtida kemikaliesamhället kommer medföra ytterligare påverkan på Vättern genom att nya potentiella miljögifter tillförs. Problemet ”miljögifter” kan påverka såväl organismer själv (till exempel reproduktionsstörningar) men även människa genom hälsoskador vid konsumtion. Vättern är på grund av den långa omsättningstiden och sitt näringsfattiga […]