Publikationer

Framsida

Rapport 105: Årsskrift 2009

Kopplat till is är vattentemperatur, vilket mäts dagligen vid Motala vattenverk. Har kan bl a utläsas att såväl medeltemperaturen som maxtemperatur ökar för varje år.

Framsida

Rapport 104: Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden

Föreliggande åtgärdsplan är en sammanställning av kunskapsläget och åtgärdsbehovet för 91 av Vätterns tillflöden. Sammantaget är dessa uppdelade på 74 åtgärdsområden fördelade på de fyra länen runt Vättern (Jönköpings-, Västra Götalands-, Örebro- och Östergötlands län).

Framsida

Rapport 94: Årsskrift 2007

Kommunerna runt Vättern är inne i en intensiv fas vad gäller framtagande av skyddsområde för dricksvattentäkten för Vättern, ett arbete som ämnas vara klart år 2009.

Framsida

Rapport 92: Årsskrift 2006

Ännu ett år har gått och med det redovisas här resultaten från den samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Undersökningsmomenten spänner från allt mellan fågel, fisk och mittemellan.

Framsida

Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats.