Publikationer

Framsida

Rapport 105: Årsskrift 2009

Kopplat till is är vattentemperatur, vilket mäts dagligen vid Motala vattenverk. Har kan bl a utläsas att såväl medeltemperaturen som maxtemperatur ökar för varje år.

Framsida

Rapport 104: Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden

Föreliggande åtgärdsplan är en sammanställning av kunskapsläget och åtgärdsbehovet för 91 av Vätterns tillflöden. Sammantaget är dessa uppdelade på 74 åtgärdsområden fördelade på de fyra länen runt Vättern (Jönköpings-, Västra Götalands-, Örebro- och Östergötlands län).

Framsida av rapporten

Rapport 95: Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av länsstyrelserna runt Vättern tagit fram föreliggande
förslag till gemensam bevarandeplan för Vättern. Enligt 17 § förordningen om Områdesskydd1
ska länsstyrelserna ansvara för framtagande och uppföljning av de mål som gäller för
de utpekade skälen för Natura 2000.

Framsida

Rapport 94: Årsskrift 2007

Kommunerna runt Vättern är inne i en intensiv fas vad gäller framtagande av skyddsområde för dricksvattentäkten för Vättern, ett arbete som ämnas vara klart år 2009.

Framsida av rapporten

Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats

Framsida

Rapport 92: Årsskrift 2006

Ännu ett år har gått och med det redovisas här resultaten från den samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Undersökningsmomenten spänner från allt mellan fågel, fisk och mittemellan.

Framsida av rapporten

Rapport 91: Vattenvårdsplan för Vättern 2006-2012

Vätternvårdsförbundet har sedan mitten av 1950-talet tagit fram fyra vattenvårdsplaner. Vattenvårdsplanerna har legat som grund för gemensamma ansträngningar som utförts runt sjön i syfte att förbättra miljötillståndet i Vättern. Föreliggande rapport är den femte vattenvårdsplanen och utgörs egentligen av två delar: en rapport innehållande bakgrundstexter om Vättern och avstämning av tidigare uppsatta miljömål.