Publikationer

Rapport 154: Årsskrift 2021

Vätternvårdsförbundets roll och uppdrag är att samordna miljöövervakning för Vättern, med syfte att bedöma hela Vätterns kemiska och biologiska tillstånd och utveckling, jämföra med mål, upptäcka miljöproblem och följa åtgärder. Den löpande miljöövervakningen som redovisas här utgör grunden i vår kunskap om Vättern.

Framsida rapport 146

Rapport 146: Årsskrift 2020

Vätternvårdsförbundets roll och uppdrag är att samordna miljöövervakning för Vättern, med syfte att bedöma hela Vätterns kemiska och biologiska tillstånd och utveckling, jämföra med mål,

Framsida

Rapport 117: Årsskrift 2013

Vätternvårdsförbundet publicerar fortlöpande information om Vättern. Rapporterna kan vara egna
utredningar och undersökningar men också andra för sjön relevanta kunskapsunderlag. Det är förbundets åsikt att det som publiceras också blir tillgängligt och dokumenterat. I detta kapitel följer en kort sammanfattning över de rapporter som publicerats under året.

Framsida

Rapport 105: Årsskrift 2009

Kopplat till is är vattentemperatur, vilket mäts dagligen vid Motala vattenverk. Har kan bl a utläsas att såväl medeltemperaturen som maxtemperatur ökar för varje år.

Framsida

Rapport 99: Årsskrift 2008

Nederbörden över Vättern (Visingsö) var ovanligt kraftig under stora delar av 2007. Månadsmedelnederbörden för hela året 2007 var den högsta sedan mätserien påbörjades år 1990. Månadsmedeltemperaturen under 2007 låg från januari till augusti högre än genomsnittet för perioden 1996 – 2006. Därefter sjönk temperaturen år 2007 jämfört med långtidsmedelvärdet och låg under detta fram till december.

Framsida

Rapport 94: Årsskrift 2007

Kommunerna runt Vättern är inne i en intensiv fas vad gäller framtagande av skyddsområde för dricksvattentäkten för Vättern, ett arbete som ämnas vara klart år 2009.

Framsida

Rapport 92: Årsskrift 2006

Ännu ett år har gått och med det redovisas här resultaten från den samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Undersökningsmomenten spänner från allt mellan fågel, fisk och mittemellan.

Framsida

Rapport 79: Årsskrift 2003

Under 2002 låg temperaturerna under hela perioden från januari till september över de normala. Augusti var ovanligt varm, vilket medförde att sommaren som helhet blev exceptionellt varmt.

Framsida

Rapport 64: Årsskrift 2002

Syftet med projektet har varit att fortsätta att konsekvensklassificera Vättern samt dess tillrinnande vattendrag med avseende på farligt godsolyckor. Dessutom har projektet haft en målsättning att ta fram en prioriteringslista för skyddsåtgärder vid 69 stycken vägsträckor på Vätterns västra sida, inom Hjo och Karlsborgs kommuner.