Publikationer

Framsida rapport 101

Rapport 101: Miljögifter i fisk och kräftor

En av delrapporterna har kontrollerat miljögifterna i Vätternkräftor.
Kräftorna har ett annat födoval än fisk, äter i princip allt som erbjuds, men kan
visa på exponering för bottenlevande organismer. Det förefaller vara samma
”typer” av miljögifter i kräftor som i fisk som visar på förhöjda halter. Det bör
kanske betonas att normal konsumtion av såväl fisk som kräftor är ingen hälsorisk
– oftast tvärtom!

Framsida

Rapport 80: Gruvvattenrening med hjälp av anrikningssand

Syftet med det här arbetet är att studera anrikningssandens förmåga att fastlägga tungmetaller samt att klargöra faktorer som har betydelse för fastläggningen. Resultaten kan användas för att optimera vattenreningen vid Zinkgruvan men också som underlag för andra företag och gruvor som är intresserade av att använda en liknande reningsmetod.