Publikationer

Fakta Nr 6: KopiaAnalys av öringtätheterna i de nedre delarna i Vätterns tillflöden 1996 – 2010

En av de möjliga förklaringar som har förts fram till varför harren minskar i Vättern är ökningen av öring i Vätterns tillflöden (Nilsson, 2009). Sedan 1980-talet har ett hundratal fiskevårdsåtgärder genomförts i Vätterns tillflöden (Lindell, 2009). Dessa fiskevårdsåtgärder har förmodligen främst gynnat öringen då det inte sällan har handlat om att tillgängliggöra strömmande sträckor med lämpliga lek- och uppväxtområden längre upp i vattendragen.

Framsida till rapport 111

Rapport 111: Vättern anno 1723

Denna Vätternrapport är ingen vanlig” rapport utan utgörs av nedteckningar av hörsägner, observationer och mätningar i och av Vättern som för trehundra år sedan publicerades. I tre böcker från tidigt 1700-tal beskrivs vad som då var ”nationellt känt” om Vättern, och som förmodligen kan anses vara den nationella vetenskapliga kunskapsnivån om sjön för den tiden. En del av faktan kan vi idag förundras över hur man överhuvudtaget kunde komma till (lätt för oss idag att säga) medan man kan bli lätt imponerad över den nyfikenhet och de ansträngningar man hade på den tiden för påvisa skeenden och teorier.

Framsida till rapport 110

Rapport 110: Regleringen av Vättern – historisk, nutid och framtid

Med anledning av att det periodvis börjar bli ”besvärande” högt
vattenstånd i Jönköping har Jönköpings kommun tillsammans med
SMHI och Kammarkollegiet under ca 10 års tid granskat vattendomen
och utfört utredingar om hur de högsta vattenstånden vid vissa
tillfällen kan minskas.

Framsida

Rapport 109: Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde

Det är inte ovanligt att man i sjöar ser en del ”ludd” på stenar, bryggor, pålar mm. Ofta kanske man inte funderar vidare på detta, men det finns olika anledningar till att man bör ta sig en funderare över ”luddet”. Luddet utgörs oftast av olika s.k. påväxtalger som av en eller annan anledning har fått fäste på just den platsen.

Framsida

Rapport 107: Årsskrift 2010

Vätternvårdsförbundet publicerar fortlöpande information om Vättern. Rapporterna kan vara egna
utredningar och undersökningar men också andra för sjön relevanta kunskapsunderlag. Det är förbundets åsikt att det som publiceras också blir tillgängligt och dokumenterat. I detta kapitel följer en kort sammanfattning över de rapporter som publicerats under året.

Framsida

Rapport 106: Kräftprovfiske i Vättern 2007

Länsstyrelserna i Örebro, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland har tillsammans med Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och Vätternvårdsförbundet utarbetat planer för att följa signalkräftans utveckling i Vättern.

Framsida av rapporten

Rapport 95: Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Vätternvårdsförbundet har på uppdrag av länsstyrelserna runt Vättern tagit fram föreliggande
förslag till gemensam bevarandeplan för Vättern. Enligt 17 § förordningen om Områdesskydd1
ska länsstyrelserna ansvara för framtagande och uppföljning av de mål som gäller för
de utpekade skälen för Natura 2000.

Framsida av rapporten

Rapport 91: Vattenvårdsplan för Vättern 2006-2012

Vätternvårdsförbundet har sedan mitten av 1950-talet tagit fram fyra vattenvårdsplaner. Vattenvårdsplanerna har legat som grund för gemensamma ansträngningar som utförts runt sjön i syfte att förbättra miljötillståndet i Vättern. Föreliggande rapport är den femte vattenvårdsplanen och utgörs egentligen av två delar: en rapport innehållande bakgrundstexter om Vättern och avstämning av tidigare uppsatta miljömål.

Framsida

Rapport 105: Årsskrift 2009

Kopplat till is är vattentemperatur, vilket mäts dagligen vid Motala vattenverk. Har kan bl a utläsas att såväl medeltemperaturen som maxtemperatur ökar för varje år.

Framsida

Rapport 97: Vätternharren

Under senare år har länsstyrelserna runt Vättern fått in rapporter från samtliga kategorier avfiskande som tyder på att harrbeståndet i Vättern har minskat. Mot bakgrund av detta inleddes arbetet med att undersöka tillståndet och ta fram förslag på övervakningsmetoder för Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd.