Publikationer

Framsida

Rapport 103: Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2009-2013

Föreliggande dokument utgör bakgrundsdokument till ”Förvaltningsplanen för fisk & fiske i Vättern 2009-2013” (Vätternvårdsförbundet, rapport 102), vilken är den första planen som har tagits fram för fisk och fiske i Vättern med inriktning för ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern. ”Förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern” är ett samverkansdokument och är tänkt att användas som ett planeringsverktyg, vilket anger riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisken och fisket i Vättern.

Framsida rapport 101

Rapport 101: Miljögifter i fisk och kräftor

En av delrapporterna har kontrollerat miljögifterna i Vätternkräftor.
Kräftorna har ett annat födoval än fisk, äter i princip allt som erbjuds, men kan
visa på exponering för bottenlevande organismer. Det förefaller vara samma
”typer” av miljögifter i kräftor som i fisk som visar på förhöjda halter. Det bör
kanske betonas att normal konsumtion av såväl fisk som kräftor är ingen hälsorisk
– oftast tvärtom!

Framsida av rapport 100

Rapport 100: Munksjöns framtid?

Förhoppningen är att följande rapport ska kunna utgöra kunskapsunderlag i olika
sammanhang. Rapporten kan också leda till tankar och diskussioner. Delarna i
rapporten är var för sig publicerade med olika syften t ex tillståndsprövningar för
byggnation eller industri, eller t o m i annan rapportserie. Historiska återblickar ges i ett par dokument om hur Munksjön kunnat bli så förorenade som den är. Genom samla del rapporterna ska det vara lättare att få tag i samlad information om sjön. Samtliga delar återges med medgivande från författarna.

Framsida

Rapport 102: Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2009-2013

Föreliggande rapport är den första planen som har tagits fram för fisk och fiske i Vättern med inriktning för ett långsiktigt hållbart fiske i Vättern. ”Förvaltningsplanen för fisk och fiske i Vättern” är ett samverkansdokument och är tänkt att användas som ett laneringsverktyg,vilket anger riktlinjer och mål för den framtida förvaltningen av fisken och fisket i Vättern.

Framsida

Rapport 99: Årsskrift 2008

Nederbörden över Vättern (Visingsö) var ovanligt kraftig under stora delar av 2007. Månadsmedelnederbörden för hela året 2007 var den högsta sedan mätserien påbörjades år 1990. Månadsmedeltemperaturen under 2007 låg från januari till augusti högre än genomsnittet för perioden 1996 – 2006. Därefter sjönk temperaturen år 2007 jämfört med långtidsmedelvärdet och låg under detta fram till december.

Framsida

Rapport 92: Årsskrift 2006

Ännu ett år har gått och med det redovisas här resultaten från den samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vättern. Undersökningsmomenten spänner från allt mellan fågel, fisk och mittemellan.

Framsida

Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats.

Framsida av rapporten

Rapport 93: Undervattensvegetation i Vättern 2005

Vättern har undersökts med avseende på undervattensvegetation inom Natura 2000 sedan 2003 och inventeringar utförs även som en del av Vätterns återkommande miljöövervakning. Vid 2005 års inventering har både nya och äldre lokaler inventerats