Publikationer

Framsida

Rapport 39: Metaller i Vättern. Tillförsel och källfördelning 1993-95

I en rapport från Vätternvårdsförbundet (nr 32) sammanställdes är 1993 den dåvarande kunskapen om tillförseln av metaller till Vättern från olika källor’. Vidare behandlades tillståndet i sjön vad gäller metallförekomsten i olika media, samt diskuterades på basis härav möjliga konsekvenser för sjöns ekosystem. I rapporten pekades på ett antal kunskapsluckor som borde fyllas, för att därmed bättre kunna värdera betydelsen och behovet av olika utsläppsbegränsande åtgärder, samt öka möjligheten att förutsäga
utvecklingen i sjön.

Framsida

Rapport 37: Förstudie konsekvensklassificering för Vättern

Denna förstudie behandlar insatstider for att begränsa eller åtgärda ett utsläpp av farligt gods på vägarna runt Vättern. Dels studeras hur lång insatstid räddningstjänsten har för att göra en första begränsande åtgärd dels hur läng insatstid en grävmaskin har för att eventuellt gräva ”ifatt ett” utsläpp i marken..

Framsida

Rapport 32: Metaller i Vättern

Denna rapport behandlar metallsituationen för Vättern genom att på basis av tillgängliga data försöka beräkna den nuvarande tillförseln av metaller till sjön.