Publikationer

Framsida

Fakta 3: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Mot bakgrund av det ovanstående vore det önskvärt att inventeringar och undersökningar gjordes med inriktning på harrens tidiga levnadsstadier (rom, yngel och årsungar) i Vätterns tillflöden och strandzon för att studera bl.a. tillväxt och överlevnad.

Framsida

Rapport 108: Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern

För att studera i vilken omfattning signalkräftor äter rödingrom genomfördes under vintern 2004–2005 respektive 2005-2006 experiment i tråg i Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby. Eftersom frågeställningen med rompredation väckts av förekomsten av signalkräftor på rödingens lekplatser i Vättern genomfördes hösten 2005 också nätprovfisken på lekgrund och referensområden i sjön för att se om förekommande fiskarter också åt rödingrom. Samtidigt fiskades med cylindermjärdar för att fånga kräftor.

Framsida

Fakta 1 2012: Undersökningar i Gränna och Visingsö hamnar samt planerad dumpningsplats

Trafikverket har för avsikt att ta en ny, större färja i drift på sträckan Gränna-Visingsö. För
att kunna driftsätta den nya färjan krävs både muddring av hamnområdena (Gränna och
Visingsö) samt borttagande och flytt av pirar (Gränna). Med anledning av ovanstående
genomförde Vätternvårdsförbundet på uppdrag av Trafikverket en undersökning av förutsättningar för fiskreproduktion på tilltänkt dumpningsplats ute i Vättern samt i hamnområdena.